SZC logo

Békéscsabai Szakképzési Centrum

OM kód: 203029/002 | 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.

Intézmény logo

Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

1.1    Jogszabályi hivatkozás

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény vég- rehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

1.2    A Házirend hatálya

 • Ez a szabályzat vonatkozik a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollé- gium iskolája minden tanulójára, oktatójára, dolgozójára, tanulóinak törvényes képvi- selőire, továbbá bizonyos részei a Békéscsaba, Kazinczy u. 7. telephelyen tanuló egyéb oktatási intézmények diákjaira.
 • A házirend az oktatói testület, a Képzési Tanács, a diákönkormányzat véleményének kikérésével készül.
 • A házirend minden tanév eleji első osztályfőnöki órán kihirdetésre kerül.
 • A házirend azon tanulókra is vonatkozik, akik nincsenek jelen annak ismertetésén.
 • A szülők a szülői értekezleten ismerik meg a házirendet.
 • A házirend nyilvános, megtalálható a https://bek-nemes.www.intezmeny.edir.hu/tanuloinknak/linkgyujtemeny
 • A házirend a záradékok aláírása után a kihirdetéssel válik hatályossá.

1.3    A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazo- lására vonatkozó előírások

1.3.1       A késésekről

 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell.
 • Az óra megkezdése után érkező tanuló késését az oktatók perc pontossággal az osz- tálynaplóba
 • A késések idejét a digitális osztálynapló tantárgyanként összeadja. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolatlan órának minősül, melyet az osztályfőnök állapít
 • Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
 • Egy-egy rendkívül indokolt esetben a tanuló osztályfőnökétől, oktatójától maximum 15 perc késési engedélyt kaphat, melyet a naplóban rögzíteni

1.3.2       A hiányzásról

 • A hiányzás első napján a tanulónak vagy a szülőnek értesíteni kell az osztályfőnököt (e-mailben, telefonon) a hiányzás okáról és várható időtartamáról.
 • A tanuló a távolmaradását, a hiányzást követő első osztályfőnöki órán köteles igazolni, amennyiben nem teszi, a hiányzása
 • A szülő évente 3 alkalom (nap) távollétet
 • Előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az oktatástól.

Előzetes engedélyt adhat:

oktató........................... saját tanítási órájáról,

osztályfőnök.............. 3 tanítási napig,

igazgató:.................... 3 tanítási nap fölött,

1.3.3       Eljárás mulasztások esetén

 • A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény vég- rehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. Az ügyintézők az osztályfőnökök, a levelek iktatását az iskolatitkár végzi.

1.4    A térítési díj, a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 • A különféle jogszabályokban megállapított térítési díjakat és tandíjakat postautalvá- nyon, vagy a házi pénztárba készpénzzel kell befizetni. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg a szünetelés kezdetét követő egy hónapon belül az iskola intézkedik.

1.4.1       Menzaebéd igénybevételének rendje

 • A tanulók igénybe vehetik a menzát, és az arra jogosultak az étkeztetési kedvezmé- nyeket
 • Az étkezési térítési díjakat az ezzel megbízott dolgozó az igazgató által jóváhagyott befizetési napokon nyugta vagy számla ellenében havonta szedi be, vagy a fizetés át- utalással is teljesíthető. Az iskola az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja.
 • Az ebéd lemondása az ezért felelős dolgozónál személyesen, írásban vagy telefonon történhet legkésőbb az ebédet megelőző nap 10.00óráig.
 • Szeptemberben az első tanítási napon szétosztásra kerülő nyilatkozaton az igénylő csa- ládok számot adnak jövedelemviszonyaikról és tárgyév szeptember 10-ig ezek leadá- sával jelzik kedvezményigényüket. Ezek elbírálását az igazgató végzi tárgyév szept- ember 12 -ig.
 • A szeptember havi menzadíj fizetési határideje tárgy év szeptember 16, a további hó- napokban tárgy hó 10-e.

1.4.2       Tankönyvtámogatás igénybevételének rendje

 • A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult birtokába
 • Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tan- terv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni.
 • A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, szándékos megrongálásából (firkálás, oldalak kitépése) származó kárt az iskolának aktuális be- szerzési értéken megtéríteni.
 • Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést.
 • A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére aktuális beszerzési értéken, a kölcsönzés ideje alatt, vagy lejáratakor értékesíthető.

1.5    A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

 • A szakképző intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a szakkép- ző intézmény szerzi meg a tulajdonjogát a birtokába került minden olyan dolognak, amelyet a tanuló a szakképző intézményben vagy a szakképző intézmény által biztosí- tott dolog felhasználásával állított elő a jogviszonyából eredő kötelezettségének telje- sítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a szakképző intézmény biztosította.
 • Ha az előállított dolog a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szellemi alkotás, e bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létreho- zott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • Ha a szakképző intézmény a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre – a tanuló részére legkésőbb a jogviszony megszűnésekor vis-- szaadni.

1.6    A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

 • Intézményünk csak a jogszabályokban előírt ösztöndíjakat, támogatásokat tudja nyúj- tani tanulóinak az azokban leírt módon, elvek szerint.

1.7    A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje

 • Intézményünk csak a jogszabályokban előírt tankönyvtámogatásokat tudja nyújtani ta- nulóinak az azokban leírt módon, elvek szerint.

1.8    A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájé- koztatásának rendje és formái

1.8.1       Véleménynyilvánításának rendje, formái

 • Az alkalma lehet valamely diákközgyűlés, osztályfőnöki óra, csoportmegbeszélés, di- ákönkormányzat gyűlés, egyéni közlés.
 • A formája lehet írásbeli beadvány, jegyzőkönyv, vélemény, kérvény. Rendjét tekintve lehet rendszeres vagy egyszeri, szólhat az igazgatóhoz, az osztályfőnökhöz, a nevelő- testülethez, a gyermek-, és ifjúságvédelmi megbízotthoz.

1.8.2       Rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

 • A tanulók év közbeni érdemjegyeiről, félévi, év végi záró jegyeiről, késéseiről, hiány- zásairól, dicséreteiről, elmarasztalásairól, egyéb üzenetekről a tanuló és a szülők az elektronikus naplóból bármikor, a világ bármely pontjáról naprakészen értesülhetnek. Ezt a felületet, továbbá az iskola honlapját használják az oktatók, osztályfőnökök, igazgató a rendszeres tájékoztatásra.
 • Ha a naplóvezetésben adminisztrációs hibát vélnek felfedezni a tanulók, vagy a szü- lők, azt az aktuális hónapban (naplózárás előtt) lehet az oktató felé
 • A tanulók félév végét követő egy héten belül papír alapú értesítőt kapnak, amelyet a szülővel, gondviselővel alá kell íratniuk, majd az osztályfőnöküknek ezt be kell mu- tatniuk.
 • A tanulók a tanév végét követő egy héten belül bizonyítványt kapnak, amelyet a kö- vetkező tanév első hetében vissza kell, hogy hozzanak, és át kell, hogy adják az osz- tályfőnöküknek.
 • Ezen felül az iskola tanévenként több szülői értekezletet és fogadóórát szervez a mun- katerve alapján.

1.9    A tanulók jutalmazásának elvei és formái

 • A tanuló példás magatartásáért vagy szorgalmáért, kimagasló tanulmányi előmenete- léért, jó közösségi munkájáért, jelentős társadalmi munkájáért, kiváló sporttevékeny- ségéért, versenyeken elért jó szerepléséért elismerésben részesülhet. A jutalmazás faj- tái:

1.9.1       Tanév közben

 • Oktatói dicséret szóban,
 • Oktatói dicséret naplóba írva,
 • Osztályfőnöki dicséret naplóba írva,
 • Igazgatói dicséret naplóba írva.

1.9.2       Tanév végén

 • Bizonyítványba írt oktatói dicséret,
 • Bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret,
 • Bizonyítványba írt igazgatói dicséret,
 • Bizonyítványba írt nevelőtestületi dicséret,
 • Oklevél,
 • Jutalomkönyv (ha van rá anyagi forrás),
 • Pénzjutalom, vásárlási utalvány (ha van rá anyagi forrás),
 • Igazgatói dicsért az iskola ifjúsága előtt,
 • "A tanév legeredményesebb tanulói" táblára a tanuló fényképének a kihelyezése,
 • "Az iskoláért" plakett adományozása,
 • „Nemes Tihamér Díj” adományozása
 • Jutalomüdülés, vagy hozzájárulás az üdüléshez (ha van rá anyagi forrás),
 • Kulturális eseményen, egyéb rendezvényen való kedvezményes részvétel biztosítása (ha van rá anyagi forrás).

1.10 A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 • A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező illetve fegyelmi intézkedést vonhat maga után. A fegyelmezés fokozatai és formái:
 1. Szóbeli oktatói figyelmezetés négyszemközt
 2. Írásbeli oktatói figyelmeztetés
 3. Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés
 4. Írásbeli osztályfőnöki intés
 5. Írásbeli igazgatói intés
 6. Fegyelmi eljárás megindítása
  • Az írásbeli intézkedéseket a naplóba be kell írni.
  • A fegyelmi intézkedésekre az Iskolai Fegyelmi Bizottság jogosult. A tanuló részére fegyelmi büntetés csak fegyelmi eljárás lefolytatásával adható.
  • A fegyelmi eljárás részletes szabályait a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet írja
 • A tanulóknak a Szakmai Programban meghatározott eszközöket és felszereléseket ma- gukkal kell hordaniuk a tanórákra. Ha ezt elmulasztják, tanulókkal szemben az alábbi- ak szerint kell eljárni:
  • első alkalommal: oktatói figyelmeztetés
  • harmadik alkalommal: osztályfőnöki figyelmeztetés
  • hatodik alkalommal: osztályfőnöki intés
  • kilencedik alkalommal: igazgatói intés

1.11 Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja

 • Iskolánk honlapja a https://www.nemesgszi.hu/ . Itt található egy „Elektronikus napló” link, amelyre rákattintva a beléptető felülethez jutunk. A tanuló vagy a szülő itt felhasználó névvel és jelszóval tud belépni. Ez a felület bármely operációs rendszer, illetve bármely böngésző használatával elérhető a világ bármely pontjáról.
 • Ha valamely szülőnek vagy tanulónak nincs Internet elérhetősége, iskolánkban nyitva- tartási időben rendelkezésére állunk, hogy megtekintse a tanuló előmeneteli

 

1.12 A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főét- kezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend

 1. óra......... 745-től-- 830-ig
 2. óra......... 840-től-- 925-ig
 3. óra......... 935-től-- 1020-ig
 4. óra....... 1035-től-- 1120-ig
 5. óra....... 1130-től-- 1215-ig
 6. óra....... 1225-től-- 1310-ig
 7. óra....... 1320-től-- 1405-ig

A szerdai napon az 4. óra..... . 1045-től—1130-ig

 1. óra .     1140-től—1225-ig
 2. óra....... 1230-től 1315-ig
 3. óra....... 1320-től 1405-ig
 • Délutáni oktatások, képzések egyedi egyeztetés szerint

1.13 Az iskolai tanulói munkarend

1.13.1   Az intézményben tartózkodás szabályai

 • Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00órától 19.00 óráig tart
 • A tanítási időben a nagykaput és a hátsó bejáratot csukva kell tartani. A nagykaput a bejövő – kimenő gépjárművek részére a portás szükség szerint nyitja –
 • Az iskolában az első tanóra 7.45-kor kezdődik.
 • A 45 perces órák között 10 perces szünetek vannak. Ez alól kivétel a harmadik tanóra utáni 15 perces nagyszünet, melyben a tanulók kényelmesebben tízóraizhatnak, szer- dán a nagyszünet után rövidebb szünetek
 • Az elméleti és gyakorlati oktatás szükség szerint délután 1900óráig is szervezhető.
 • Minden tanuló köteles 10 perccel az órarendben előírt első foglalkozás előtt megér- kezni az iskolába.
 • A korábban érkező tanulók az aulában várakozhatnak.
 • Az órakezdés előtt egy perccel jelzőcsengetés hallható.
 • Jelzőcsöngetést követően a kijelölt szaktanterem előtt a tanulók fegyelmezetten várják az oktatót.
 • Az iskola tanulói az óraközi szünetekben külön engedély nélkül nem hagyhatják el az intézmény területét. A portásnak joga van ezt ellenőrizni.
 • Azon tanulók, akik a tanítás befejezése előtt, illetve az óraközi szünetekben engedély nélkül elhagyják az iskolát, az alábbi fegyelmező intézkedésben részesülnek:
  • első alkalom................ osztályfőnöki intés
  • második alkalom:......... igazgatói intés
  • harmadik alkalom......... fegyelmi eljárás megindítása

1.13.2   A felelős tanulók feladatai

 • Mivel igen sok a csoportbontott tanóra, ezért ezeken az oktatók joga felelős tanulót ki- jelölni.
 • Feladatuk a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, a kréta vagy a táblaíró filc elhozá- sa a portáról, a tanulók számbavétele.
 • Az osztály vagy csoport létszámát kötelesek az óra elején jelenteni az oktatónak.
 • A tanteremből a felelős jön ki legutoljára, miután letörölte a táblát és lekapcsolta a vi- lágítást.
 • Csengetés után 10 perccel, ha nem érkezett meg az oktató az órára, a felelős köteles je- lenteni ezt az igazgató-helyettesi irodában.

1.13.3   Iskolán kívüli egyéb tevékenységek

 • Oktatási időben a nappali munkarend szerint tanuló diák semmilyen tanfolyami (pl. gépjárművezetői) oktatáson, egyéb munkavégzésen nem vehet részt. Kivételek ez alól a hivatalos hatósági vizsgák, melyeket előre be kell jelenteni az osztályfőnöknek.

1.13.4   Az iskolai ünnepségek rendje

 • Az iskolai ünnepségeken, továbbá a tanórai keretek között megtartott megemlékezése- ken minden tanulónak és oktazónak kötelező részt
 • Iskolai ünnepélyeken a fiúk ünnepi viselete sötét nadrág, fehér ing, a lányok ünnepi viselete sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, a rendészeknek
 • A formaruha viselése alól az igazgató adhat mentességet.
 • Az ünnepségeken a tanulók az osztályfőnökeik vezetésével szervezetten sorakoznak fel, fegyelmezett magatartást tanúsítanak.

1.14 A tanórai és egyéb foglalkozások rendje

 • A tanulók becsengetéskor mennek be a tanterembe, és kicsengetéskor hagyják el azt az oktató vezetésével.
 • Tanóra és egyéb foglalkozások elején a tanulók és az oktató köszöntik egymást, a he- tesek jelentik a létszámot, a távol lévők
 • A tanóra az oktató utasításai szerint
 • A testnevelési öltözetet az évszaknak megfelelően az oktató határozza
 • A tornateremben és a sportudvaron tanítási idő alatt és szervezett sportfoglalkozáso- kon tanuló csak oktató felügyeletével tartózkodhat, végezhet testedzést.
 • A tanműhelyekben a tanulók munkaruhában kötelesek megjelenni a gyakorlati képzést megelőzően.
 • A tanulók kötelesek az oktatók felszólítására számot adni tudásukról, felkészültségük- ről.
 • A feleltetést, röpdolgozatot, kisdolgozatot az oktató nem köteles előre
 • A diákoknak minden nagydolgozatot, és témazáró dolgozatot meg kell írni, a tanuló hiányzása esetén ezeket pótlólag kell megírni. Ha nem pótolja az értékelése elégtelen.
 • A tanuló köteles a dolgozatokat, beadandó feladatokat olvashatóan, áttekinthetően, igényesen elkészíteni! Olvashatatlan dolgozatot, vagy nem megfelelő külalakkal ren- delkező beadandó feladatot nem köteles az oktató kijavítani, értékelni, előírhatja annak pótlását.
 • Tanóra és egyéb foglalkozások végeztével a tanulók rendet és tisztaságot kötelesek maguk után hagyni, ezt köteles az oktató megkövetelni, ellenőrizni.
 • A testnevelési foglalkozások után, a gyakorlati foglalkozások után az oktatók kötele- sek a tanulók részére elegendő időt biztosítani a tisztálkodáshoz, zuhanyzáshoz.
 • A tanulók kötelesek a testnevelési foglalkozások után, a gyakorlati foglalkozások után alaposan megtisztálkodni, lezuhanyozni!
 • A tanulók kötelesek a különféle járványokat megelőzendő rendszeresen kezet mosni!
 • A tanulóknak az iskolában tilos mindenféle kereskedelmi tevékenység (terjesztés, ér- tékesítés) folytatása, különös tekintettel a jövedéki termékekre (pl:. cigaretta, e-cigaretta alkohol, kávé, gyógyszerek) és ezek kiegészítő elemeire!

1.15 A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcso- latos eljárási kérdések

 • A jelentkezés szeptember hónapban történik írásbeli kérelemmel előre közreadott lis- táról.
 • A tanuló szeptember hónapban még meggondolhatja magát, írásban kérelmezheti szeptember 30-ig az igazgatónál, hogy mégsem kíván az általa előzetesen szabadon választott tanórákra járni.
 • Ezt követően csak a félévi zárást, vagy az év végi zárást követően lehet a szabadon vá- lasztott órákat
 • A félévi elhagyást szintén írásban kell kérelmezni az iskolaigazgatónál január 10-ig.
 • A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, to- vábbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

1.16 Az iskola által elvárt viselkedési szabályok

 • A tanulók ügyeljenek a tanórákon való higiénikus megjelenésre!
 • A tanulók a tetoválásaikat lehetőség szerint ruhaviselettel fedjék el, ne viseljenek – a lányok fülbevalója kivételével - látható helyen testékszereket!
 • Tanulóink igyekeznek megismerni iskolánk múltját, ápolják hagyományait, oktatóik- kal együtt dolgoznak iskolánk hírnevének öregbítésén.
 • Minden tanuló vigyáz a maga és társai testi épségére és tulajdonára.
 • Tanulóink megtartják a kulturált viselkedés szabályait.
 • A tanulók oktatóikat, az iskola dolgozóit és vendégeit a napszaknak megfelelő köszön- téssel üdvözlik.
 • Az iskolában napraforgó héjat, tökmag héjat szétköpködni, órákon rágógumizni, a használt rágógumit szétköpködni, asztalra, székre ragasztani tilos!
 • Az iskolában kiabálni, káromkodni, rohangálni, obszcén feliratú pólót viselni
 • Az iskolában szemetet szétdobálni, falakat, berendezési tárgyakat összefirkálni, szán- dékosan megrongálni tilos!
 • Tanórán, illetve az óraközi szünetekben az iskola belső helyiségeiben a diákok lehető- leg ne viseljenek sapkát,
 • A csapadékos időszakban a lábbeliket le kell takarítani a belső helyiségekbe való be- lépés előtt.
 • A hölgyekkel szemben alkalmazzák az általános udvariassági szabályokat (pl.: bejá- ratnál előreengedik)
 • Az iskola tanulói kötelesek az intézmény vezetői, oktatói, dolgozói, és különösen az ügyeletes nevelők felszólításainak eleget
 • Az épületek osztálytermeiben az ott található fogasokat kell a kabátok elhelyezésére használni.

1.17 Védő, óvó előírások

1.17.1   Közlekedési szabályok

 • Iskolába kerékpárral, motorkerékpárral csak saját felelősségükre járhatnak a tanulók.
 • A kerékpárokat, motorkerékpárokat lezárva kell elhelyezni a járműtárolóba, de az is- kola még így sem tud értük anyagi felelősséget vállalni.
 • A járművekre felülni csak az iskolán kívül szabad, az udvaron tolni kell őket.
 • Az iskola területén görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, segway-val közlekedni ti- los, ha valaki azzal érkezik, köteles azt leadni a portán.
 • A szünetekben a tanulók nem ülhetnek a lépcsőkön, korlátokon, ablakpárkányokon, táskatárolókon, és egyéb balesetveszélyes helyeken.

1.17.2   Baleset és tűzvédelmi előírások

 • A tanulókra vonatkozó védő és óvó intézkedéseket az iskola az erre vonatkozó sza- bályzataiban és rendelkezéseiben előírja, oktatja.
 • A tanév kezdésekor az első osztályfőnöki órán, illetve a tanműhelyi, géptermi, mérő- termi foglalkozások előtt a tanulók baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesülnek.
 • A tanuló köteles megtanulni és betartani a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolában, kirándulásokon és üzemlátogatásokon. A tanuló köteles közreműködni a je- lenlétével összefüggésben bekövetkezett tűz-, és balesetek vizsgálatában. Az előírások szándékos megsértéséből eredő károk esetén (tűz, baleset) a felelősség megállapítására irányuló eljárás a tanulókra is kiterjed.
 • A sportudvart oktató felügyelete nélkül a tanulók csak saját felelősségükre használhat- ják.
 • A tanuló gyakorlati foglalkozáson köteles a munkát abbahagyni, ha azzal társai testi épségét veszélyezteti. Rendkívüli események (természeti katasztrófa, bombariadó) ide- jén a tanulói teendőket a mentést irányító személy határozza
 • Az esetleges munkahelyi balesetet kötelesek azonnal jelenteni az oktatónak, az osz- tályfőnöknek, az ügyeletes oktatóknak, illetve a munkavédelmi megbízottnak.
 • A tanuló jogosult a gyakorlati munkavégzést megtagadni, ha azzal saját testi épségét veszélyezteti.
 • Tűzriadó esetén (hosszan tartó szaggatott csengetés) a fegyelmezett magatartás és a kivonulási terv szerinti levonulás kötelező. Tűzriadó esetére a kivonulási terv az épület szintjein ki van függesztve.

 

1.18 Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az isko- lához tartozó területek használatának rendje

 • Tanteremben, tanműhelyben az iskola egyéb oktatási helyiségeiben tanuló csak oktatói felügyelettel tartózkodhat.
 • Szünetekben a tantermeket zárva kell tartani, a diákoknak az aulában illetve az udva- ron kell tartózkodni.
 • A számítógép-teremben a diákoknak kötött ülésrendjük van, melyet az év elején kell megállapítani.
 • Élelmiszert, italt a tantermekben nem szabad fogyasztani, bevinni is csak becsomagolt állapotban
 • Ügyelni kell a tantermek tisztaságának, rendjének megőrzésére. Az esetleges szemetet nem a padba, hanem a tantermekben elhelyezett szemétgyűjtőkbe kell
 • A tanteremben lévő számítástechnikai és audiovizuális eszközöket, csak oktatói enge- déllyel lehet üzemeltetni.
 • A számítógépeknek kötött helyük van, azokat és tartozékait csak a rendszergazda vál- toztathatja.
 • A tantermekbe fixen telepített projektorokat, interaktív táblákat és kiegészítőit csak a rendszergazdák vihetik be, és ők távolíthatják el.
 • Bármilyen számítógép meghibásodás esetén értesíteni kell a rendszergazdát, vagy a te- remben elhelyezett füzetben azt fel kell
 • A számítógépekre programot csak a rendszergazda installálhat, vagy erre ő adhat en- gedélyt. Játék vagy egyéb, az oktatást nem segítő program telepítése, valamint futtatá- sa tilos!
 • A tantermek, és azok berendezéseinek szándékos rongálása, firkálása tilos!

1.18.1   A tanulók kártérítési felelőssége

 • Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
 • Ha a tanuló a szakképző intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni.
 • A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a – károkozás napján érvényes – kötelező legkisebb munkabér
 1. egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén,
 2. öthavi összegét szándékos károkozás esetén.
  • Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat ered- ményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.

1.19 Az iskolába a tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltöző- ben való elhelyezésének szabályai, a bevitel bejelentése

 • Külön megőrzőt az iskola nem üzemeltet, minden tanuló kötelessége, hogy vigyázzon saját dolgaira. Amennyiben ez nem lehetséges, pl.: testnevelés órán, vagy műhelygya- korlaton az öltözőben, akkor az értékes eszközeiket (pénztárca, mobiltelefon, ékszer, stb…) a tanulók bejelenthetik és leadhatják a foglalkozást vezető oktatónak, aki köte- les azokat elzárni, megőrizni, majd a foglalkozás végeztével visszaadni. A be nem je- lentett, le nem adott eszközök esetleges eltűnéséért az iskola felelősséget nem vállal.

1.20 A tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésé- hez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelének szabályai

1.20.1   Az élvezeti cikkekről

 • Az iskolában, ill. az iskola által szervezett foglalkozásokon a tanulóknak tilos a do- hányzás, a szeszesital és a kábítószerek fogyasztása.
 • Az iskolába ittasan, vagy kábítószer hatása alatt jönni szigorúan tilos, ha ez mégis megtörténik, az ügyeletes oktató vagy az oktatók kötelesek jelezni az iskola vezetői- nek, akik kötelesek az ügyben eljárni.

1.20.2   A nagy értékű eszközökről

 • A tanuláshoz szükséges felszereléseken kívül egyéb nagy értékű tárgyat (mobiltelefon, laptop), nagyobb pénzösszeget, értéktárgyat, ékszert lehetőleg ne hozzanak a maguk- kal a tanulók. Az ezekben bekövetkezett károkért, ellopásukért az iskola nem

1.20.3   A mobiltelefonokról, audiovizuális eszközökről

 • A tanórán – hacsak nem tananyag - tilos mind a tanulónak, mind pedig az oktatónak a mobiltelefon működtetése, megcsengetése, beszélgetések folytatása, sms küldése, fo- gadása, Internetezés.
 • A tanórákon csak az oktató engedélyével és a kiadott feladattal kapcsolatos meghatá- rozott tevékenységeket lehet mobil telefonon végezni. Az oktató kérésére a tanuló kö- teles eltenni az órán nem szükséges digitális eszközeit.
 • Tanórán az oktató jóváhagyása nélkül tilos a tanóra részleteiről hangfelvételt, fényké- pet, videofelvételt készíteni, azt mobiltelefonon, Interneten vagy egyéb módon továb- bítani, sugározni.

1.21 Az iskola által szervezett, a szakmai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói maga- tartás

 • Ilyen rendezvény például az osztálykirándulás, üzemlátogatás, városi ünnepi rendez- vény, szalagavató, sportrendezvény, stb…
 • A tanuló köteles úgy viselkedni, hogy iskolájára ne hozzon szégyent: nem dohányzik, nem italozik, nem fogyaszt kábítószert, nem káromkodik, viselkedésével nem okoz közbotrányt.
 • Amely tanuló ezeket az általánosan elvárható emberi magatartási szabályokat megszegi, a házirend szerinti elmarasztalásokra számíthat.

Partnereink

SZC logo

Békéscsabai Szakképzési Centrum


Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.

Telefon: +36 66/441-004

E-mail: nemes@bszc.hu

OM azonosító: 203029/002


2024Nemes Tihamér Technikum és Kollégium